Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang(kunnen) zijn, bijvoorbeeld, uw woon-en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/ burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts, of een andere zorgverlener.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Er worden een maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.
Ik, als uw behandelaar, ben gehouden aan het Privacy Regelement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur(NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website.
Alleen ik, als uw behandelaar ,heb toegang tot de gegevens in uw dossier.
Als uw behandelend therapeut ,heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Privacybeleid

De volgende gegevens worden in uw dossier genoteerd :

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens
 • Medische gegevens

Bij minderjarigen < 16 jaar:

 • NAW gegevens beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders.

Bewaartermijn dossier

20 jaar na de laatste wijziging/toevoeging(WGBO)

Gebruik van persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
om(na uw toestemming)andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of verwijzing naar een andere behandelaar.
geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige les doelen.
indien ik, als uw behandelaar, vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan vraag ik om uw toestemming.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en mij.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

Uw rechten

 • Bij intake vragen wij u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens
 • ik noteer uw toestemming in uw dossier
 • ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is
 • u heeft recht op intrekking van verleende toestemming
 • u heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van gegevens
 • u heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw therapeut en bij de autoriteit persoonsgegevens.